Zakład Budynków Komunalnych
w Oleśnicy
56-400 Oleśnica
ul. Wojska Polskiego 13


  Mieszkanie od miasta

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Miasto Oleśnica zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Oznacza to, że nie każdy może ubiegać się o najem mieszkania komunalnego, tylko osoby nie przekraczające określonego pułapu dochodów. Pułap dochodów, którego nie można przekroczyć, powiązany jest z najniższą emeryturą, obecnie wynosi ona 831,15 zł, ale corocznie ulega zmianie, najlepiej więc każdorazowo przy składaniu wniosków o najem mieszkania uzyskać aktualne informacje na ten temat w Zakładzie Budynków Komunalnych, na parterze w pokoju nr 5.

Lokale komunalne wynajmowane są osobom, które w chwili starania się o mieszkanie od Miasta mają trudne warunki mieszkaniowe. Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się zamieszkiwanie w takim lokalu, gdzie łączna powierzchnia pokoi (nie wlicza się tu więc kuchni, łazienki, przedpokoju) nie przekracza 5 metrów kwadratowych na osobę.

O najem mieszkania komunalnego mogą starać się osoby, które mieszkają u kogoś (rodziców, dziadków, dalszej rodziny, w rodzinie zastępczej). Ci, którzy już są najemcami mieszkania komunalnego (mają własną umowę lub przydział), mogą mieszkanie zamienić, na przykład na większe, ale już we własnym zakresie.

Wniosek o najem mieszkania mogą także składać osoby niepełnosprawne ze schorzeniem narządu ruchu, schorzenie to należy udokumentować zaświadczeniem lekarskim i pisemną opinią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o najem mieszkania z zasobu Miasta Oleśnicy pobiera się w Zakładzie Budynków Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 13 na parterze w pokoju nr 5, tam też udzielane są wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków.

Wypełnione i podpisane wnioski składa się w sekretariacie ZBK na I piętrze w pokoju nr 102, w ciągu miesiąca od daty złożenia pracownicy ZBK muszą sprawdzić faktyczne warunki zamieszkiwania wnioskodawcy, należy więc liczyć się z tym, że przyjdą do domu, żeby zobaczyć, czy mieszka tam faktycznie tyle osób, ile podano we wniosku.

Po ustaleniu, że wnioskodawca nie przekracza określonych dochodów i ma trudne warunki zamieszkiwania - osoba taka jest umieszczana na liście oczekujących na najem mieszkania komunalnego z datą złożenia wniosku.

Corocznie do wszystkich osób umieszczonych na liście wysyłane są przez ZBK pisma z prośbą o podanie aktualnych warunków zamieszkiwania i dochodów z 3 ostatnich miesięcy, brak odpowiedzi na to pismo powoduje skreślenie z listy oczekujących.

Jeśli z danych we wniosku lub wizji w mieszkaniu zajmowanym przez wnioskodawcę wynika, że nie kwalifikuje się on na listę oczekujących - otrzymuje on pisemną informację na ten temat wraz z uzasadnieniem odmowy wpisu. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem ZBK w tej sprawie, może złożyć odwołanie do Burmistrza Oleśnicy. Burmistrz rozpatrując odwołanie bierze pod uwagę to samo, co pracownicy ZBK - dochody i warunki zamieszkiwania, dlatego najczęściej rozpatruje odwołania odmownie, ponieważ musi brać pod uwagę zasady ustalone w tej mierze dla mieszkańców Oleśnicy przez Radę Miasta. Zasady te są równe i jednakowe dla wszystkich oleśniczan.

Wnioski o najem mieszkania rozpatruje dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych, w Urzędzie Miasta Oleśnicy nie ma Wydziału Lokalowego, sprawami tymi nie zajmuje się także Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która jest organem kontroli powołanym do sprawdzania, czy dyrektor ZBK rozpatruje wnioski zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta zasadami.

Dlatego w przypadku starań o mieszkanie komunalne najlepiej wszystkie formalności załatwiać bezpośrednio w ZBK, tam też udzielane są niezbędne informacje na ten temat.

W sprawach najmu mieszkania od Miasta proszę kontaktować się z Działem Eksploatacji ZBK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 , pokój nr 5 na parterze Zakładu, telefon bezpośredni 398-09-24 lub centrala 398-09-10 (lub 11).

© Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy; 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 13|projekt i wykonanie: red reklama i media